CLL


حالت ردیف پایین

11

پس از درست کردن ردیف اول روبیک ۲ در ۲ به یکی از ۴۰ حالت زیر میرسید (البته 3 حالت دیگر هم پیش میاد. که میتونین اونارو از توی PBL ها یاد بگیرین) که با اجرای الگوریتم داده شده روبیک حل میشه

اگر نمیتونین الگوریتم های این بخش را بخوانید یک سر به نمادگذاری حرفه ای بزنید. همچنین این الگوریتم ها فقط یک نمونه از CLL ها هستند که از این سایت گرفته شده اگر فکر میکنید ممکن است الگوریتم های بهتری پیدا کنید یک سر به این دیتابیس بزنید.

Sune Cases

U2 R' F R2 F' R2 U2 R

R U R’ U R U2 R’

U2 F R' F' R2 U2 R U' R2

F R’ F’ R U2 R U2 R’

'U' R U2 R U' R2 F R2 F

L’ U2 L U2 L F’ L’ F

U' R2 F' U' R U' R U' R2 F2

R U’ R’ F L’ U’ L

R2 U R’ U’ R’ F R F’ R’

'U2 R' U F' R2 F' U2 R F

(U’) R’ F R2 F’ R U2 R’ U’ R2

(U’) R’ F R2 F’ U’ R’ U’ R2 U R’

'U' F' R' F U2 R U' F2 R2 F

(U2) R U’ R U’ R’ U R’ U’ y R U’ R’

Antisune Cases

'U' F R2 F' R2 U R' U2 R

(U2) F’ L F L’ U2 L’ U2 L

'R' F R F' U' R' U R2 U' R' U R

(U2) L’ U L F’ R U R’

R’ U L U’ R U L’

'R' F' U R' U R F2 R F

(U2) L’ U2 L F’ R’ F2 R U’ R’ F R F’

R2 F R U2 R U’ R’ U2 F’ R

(U) R U R’ D R U’ R U R’ U R’

'U' F' U F2 R2 F' R2 U' R

(U’) R’ U’ R U’ R’ U R’ F R F’ U R

(U’) R2 U R U2 L’ U R2 U’ L

R U2 R’ F R’ F’ R U’ R U’ R’

U2 R F' R2 U2 F' R

R’ U’ R U’ R’ U2 R

(U) R U2 R’ U’ R U’ R’

(U2) L’ U’ L U’ L’ U2 L

'U2 R2 U R' U2 R2 F R F

(U2) R U2 R’ U2 R’ F R F’

Pi Cases

U2 F R F' R' F R2 F' R' U2 R

F R U R’ U’ R U R’ U’ F’

(U’) F’ R U2 R’ U2 R’ F2 R F’

R’ U R2 U’ R2 U’ R2 U R’

U') R U R' U' R U2 R U' R2)

(U’) R’ U’ R’ F R F’ R U’ R’ U2 R

R2 U R’ U’ F R F’ R U’ R2

(U2) R U R’ U R D’ R U’ R’ F’

R’ F’ U’ F U’ R U R’ U R

U2 R F' U R' F2 U R F

R U’ R’ F R’ F R U R’ F R

(U2) R’ F R F’ R U’ R’ U’ R U’ R’

'U' R2 U R' F R F' U R

(U’) R U’ R U’ R’ U R’ F R2 F’

(U’) R’ F R U F U’ R U R’ U’ F’

'R U' F R2 F' R' F R F' R

R U2 R’ U’ R U R’ U2 R’ F R F’

F’ L F L’ U2 L’ U L U’ L’ U2 L

'U R U R' U R2 U' R2 F R2 F

R’ F2 R F’ U2 R U’ R’ U’ F

(U2) L’ U2 L U L’ U’ L U2 L F’ L’ F

(U) F R’ F’ R U2 R U’ R’ U R U2 R’

U Cases

R' U R' U' R U' R' U' R2

F R U R’ U’ F’

U2 R2 U R2 F' R2 F' R2 F R2

(U) R U’ R’ F’ L F’ L’ F2 U’ R U R’

(U’) R2 F2 R U R’ F U’ R U R2

(U2) R U’ R U’ R U’ R’ U R’ U R’

'U R U R' F R2 F' R U' R

z’ U2 R’ U’ R2 U’ R’ U’ R U’ R’ U’

 (U2) x R U R U’ B2 R’ U R’ U’ R x’

U2 R' F R F' U2 R2' U' R U2 R

(U) x R U’ R U’ R’ U L’ U’ L

(U) R2 F R F’ R’ F2 R U R’ F R2

F R’ F’ R U’ R U’ R’ U2 R U’ R’

U' R2 U R' U2 R' F' U' F

(U’) R U2 R’ U R’ F2 R F’ R’ F2 R

(U) R U’ R2 F R F’ R U R’ U’ R U R’

(U’) R F’ U’ R’ U’ R2 U R’ U’ R’ F R

(U’) R F’ R U2 R’ U’ R2 U’ R’ F R

R' U F R2 F' R U2 R

(U’) R2 U R’ U’ R2 U’ y L’ U2 L

(U) R’ U R’ F R F’ R U2 R’ U R

L Cases

U2 R' U2 R' F R2 F' U' R

(U) x’ R’ U2 R’ U’ R U2 R’ F R2

R U2 R’ U’ y’ R2 U’ R’ U R2

(U’) R U’ R’ U R U’ R’ F R’ F’ R2 U R’

U2 R' U2 R' F R2 F' U' R

(U’) R’ F’ R U R’ U’ R’ F R2 U’ R’ U2 R

R’ U’ R U2 R’ F R’ F’ R U’ R

R U2 R’ F’ R U2 R’ U R’ F2 R

(U) L’ U2 L U y’ R2 U R U’ R2′

'R2 U R' U' F R2 F' U R

(U) F’ R U R’ U’ R’ F R

F R U’ R’ U’ R U R’ F’

'U2 R U' R' U' R2 U' R2 F R F

F R’ F’ R U R U’ R’

'R' U R' U R2 U' R U2 R

(U2) L’ U2 L F’ R’ F2 R2 U’ R’

R U2 R2′ F R F’ R U2′ R’

U' R' U R' U' R U L' U R2 U' L

(U) R’ U R’ U2 R U’ R’ U R U’ R2

T Cases

U R U R' U' F' R' U2 R U' F

R U R’ U’ R’ F R F’

U R U' F R2 F' U R U' R2

F R F’ R U R’ U’ R’

(U2) L’ U’ L U L F’ L’ F

F R U’ R’ U R U R’ F’

'F' R' U2 R U' F2 R F

(U) F U’ R U2 R’ U’ F2 R U R’

'R F' R2 U' F2 R F U' R2 F

(U2) R’ U R’ F U’ R U F2 R2

(U2) R U’ R’ U F2 L F L’ F R U R’

(U’) R’ U R’ U2 R U2 R’ U R2 U’ R’

'U2 R' U2 R' U' R U R' F R' F

(U’) F R U R’ U’ R U’ R’ U’ R U R’ F’

(U2) L F’ z’ R’ U R’ U’ R U’ R

(U2) R’ U2 R’ x U2 R U2′ R’ U2 R2

'U' R' F R2 F' R' U2 F R F

(U) R’ U R U2 R2 F R F’ R

(U’) R’ F R U2 R2 F R U’ R

(U’) R U’ R’ U2 R2 x’ U’ R’ U R’

H Cases

F R' F R' U' R F2 R

R2 U2 R U2′ R2′

L] R2 U' R U' R' U R' U' R U' R2]

x’ U2 R U2 R2 F2 R U2

F R U R’ U’ R U R’ U’ R U R’ U’F’

 (U) R2 F’ U2 F2 R2 F’ R2

'F' R' U' F2 R U' F R

 R U R’ U R U R’ F R’ F’ R

(U2) R U’ R’ F U2 R2 F R U’ R

R U2 R U' F R F' R

(U) F R2 U’ R2′ U’ R2 U R2′ F’

(U’) F R’ F’ R U’ R U’ R’ U R’ F R F’

 (U) x’ U’ R2 U L’ U R’ U’ R U’ R

R’ U2 R y R’ U R’ U’ R U’ R