فردین بهادری نژاد


فردين بهادری نژاد

WCA ID: 2011NEJA02

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 2در2

Dayan 2x2 black

DaYan Black

دایان مشکی

مکعب 3در3

weilong v1 black

MoYu Weilong V1 Black

مویو ویلانگ ورژن 1 مشکی

3در3 یک دست

weilong v1 black

MoYu Weilong V1 Black

مویو ویلانگ ورژن 1 مشکی

مکعب 4در4

ُShengshou Black

Shengshou Black

شنگ شو مشکی

مکعب 5در5

sheng 5x5 black

Shengshou Black

شنگ شو مشکی


یادداشت: فردین بهادری نژاد رکوردار یک دست ایران هست. فیلم رکور ایشون رو میتونین در اینجا ببینین