مهرزاد گلی


مهرزاد گلی

WCA ID: 2012GOLI02

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 2در2

Dayan 2x2 black

DaYan Black

دایان مشکی

مکعب 3در3

MoYu Hualong black

MoYu Hualong Black

مویو هوآلانگ مشکی

3در3 یک دست

MoYu Hualong black

MoYu Hualong Black

مویو هوآلانگ مشکی

مکعب 4در4

moyu auso black

MoYu Aosu Black

مویو اوسو مشکی

هرمی

moyu pyraminx black

MoYu Black

مویو مشکی

اسکیوب

moyu skewb black

Moyu Black

مویو مشکی

مگامیکس

yj mega yuhu black

YJ YuHu Black

وای جی یوهو مشکی