محمد حسین عباسی


محمد حسین عباسی

WCA ID: 2011ABBA01

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 3در3

Dayan 3 Black

DaYan 3 Black

دایان 3 مشکی

3در3 یک دست

Dayan 3 Black

DaYan 3 Black

دایان 3 مشکی

مکعب 4در4

moyu auso black

MoYu Aosu Black

مویو اوسو مشکی

مکعب 5در5

Yuxin 5x5 White

Yuxin White

یوشین سفید

مکعب 6در6

moyu-aoshi-6x6

MoYu Aoshi Black

مویو اوشی مشکی

مکعب 7در7

14388563790(1)

MoYu Aufo GT White

مویو اوفو جی تی سفید