F2L

الگوریتم های F2L بخشی از روش جسیکا فریدریک هستند. اگر نمیتونین الگوریتم های این بخش رو بخونین یه سر به نمادگذاری بزنین. اگر فکر میکنین میتونین الگوریتم های بهتری پیدا کنین یه سر به این دیتا بیس بزنین.

بعد از درست کردن بعلاوه سفید به یکی حالت های زیر میرسین، که روش حل هر حالت رو از چهار طرف اینجا نوشتم.

جلو سمت راست FR
جلو سمت چپ FL
پشت سمت راست BR
پشت سمت چپ BL

این یعنی وقتی که یکی از این حالت ها “پشت سمت چپ” روبیک پیش اومد دیگه یک ساعت روبیک رو نچرخونین! از همون طرف الگوریتم BL رو برین.

1 F2L_Case_01

FR: R U’ R’ d R’ U2 R U2 R’ U R
FL: L’ U L d’ L U2 L’ U2 L U’ L’
BR: R’ U R d’ R U2 R’ U2 R U’ R’
BL: L U’L’ d L’ U2 L U2 L’ U L

2  F2L_Case_02

FR: U R U’ R’ d’ L’ U L
FL: d R U’ R’ d’ L’ U L
BR: d L U’ L’ d’ R’ U R
BL: U L U’ L’ d’ R’ U R

3 F2L_Case_03

FR: d’ L’ U L d R U’ R’
FL: U’ L’ U L d R U’ R’
BR: U’ R’ U R d L U’ L’
BL: d’ R’ U R d L U’ L’

4 F2L_Case_04

FR: R U R’ U’ R U R’ U’ R U R’
FL: L’ U’ L U L’ U’ L U L’ U’ L
BR: U’ R’ U R U’ R’ U R U’ R’ U R
BL: U L U’ L’ U L U’ L’ U L U’ L’

5 F2L_Case_05

FR: d R’ U R U2 R’ U R
FL: U L’ U L U2 L’ U L
BR: U R’ U R U2 R’ U R
BL: d L’ U L U2 L’ U L

6 F2L_Case_06

FR: U’ R U’ R’ U2 R U’ R’
FL: d’ L U’ L’ U2 L U’ L’
BR: d’ R U’ R’ U2 R U’ R’
BL: U’ L U’ L’ U2 L U’ L’

7 F2L_Case_07

FR: R2 U2 R’ U’ R U’ R’ U2 R’
FL: L’ U2 L’ U’ L U’ L’ U2 L2
BR: R’ U2 R’ U’ R U’ R’ U2 R2
BL: L2 U2 L’ U’ L U’ L’ U2 L’

8 F2L_Case_08

FR: R U’ R U y R U’ R’ F2
FL: L’ U L F R U2 R’ F’
BR: R’ U R B L U2 L’ B’
BL: L U’ L U y’ R U’ R’ F2

9 F2L_Case_09

FR: U2 R U’ R’ y L’ U’ L
FL: L’ U’ L U L’ U’ L
BR: R’ U’ R U R’ U’ R
BL: U2 L U’ L’ y R’ U’ R

10 F2L_Case_10

FR: R U’ R’ U R U’ R’
FL: L’ U2 L y’ R U2 R’
BR: R’ U2 R y R U2 R’
BL: L U’ L’ U L U’ L’

11 F2L_Case_11

FR: R U2 R U R’ U R U2 R2
FL: L2 U2 L U L’ U L U2 L
BR: R2 U2 R U R’ U R U2 R
BL: L U2 L U L’ U L U2 L2

12 F2L_Case_12

FR: R U’ R’ F’ L’ U2 L F
FL: L’ U L’ U’ y’ L’ U L F2
BR: R’ U R’ U’ y L’ U L F2
BL: L U’ L’ B’ R’ U2 R B

13 F2L_Case_13

FR: R U2 R’ y’ R’ U2 R
FL: L’ U L U’ L’ U L
BR: R’ U R U’ R’ U R
BL: L U2 L’ y R’ U2 R

14 F2L_Case_14

FR: R U R’ U’ R U R’
FL: U2 L’ U L y’ R U R’
BR: U2 R’ U R y R U R’
BL: L U L’ U’ L U L’

15 F2L_Case_15

FR: R U’ R’ d R’ U R
FL: L’ U L d’ L U’ L’
BR: R’ U R d’ R U’ R’
BL: L U’ L’ d L’ U L

16 F2L_Case_16

FL: L’ U2 L U L’ U’ L
BR: R’ U2 R U R’ U’ R

17 F2L_Case_17

FR: U2 R2 U2 R’ U’ R U’ R2
BL: U2 L2 U2 L’ U’ L U’ L2

18 F2L_Case_18

FR: d’ L’ U2 L U’ L’ U L
FL: U’ L’ U2 L U’ L’ U L
BR: U’ R’ U2 R U’ R’ U R
BL: d’ R’ U2 R U’ R’ U R

19 F2L_Case_19

FR: U2 R U R’ U R U’ R’
FL: F R U2 R’ F’
BR: B L U2 L’ B’
BL: U2 L U L’ U L U’ L’

20 F2L_Case_20

FR: R U2 R’ U’ R U R’
BL: L U2 L’ U’ L U L’

21 F2L_Case_21

FL: U2 L2 U2 L U L’ U L2
BR: U2 R2 U2 R U R’ U R2

22 F2L_Case_22

FR: U R U2 R’ U R U’ R’
FL: d R U2 R’ U R U’ R’
BR: d L U2 L’ U L U’ L’
BL: U L U2 L’ U L U’ L’

23 F2L_Case_23

FR: F’ L’ U2 L F
FL: U2 L’ U’ L U’ L’ U L
BR: U2 R’ U’ R U’ R’ U R
BL: B’ R’ U2 R B

24 F2L_Case_24

FR: d R’ U’ R d’ R U R’
FL: U L’ U’ L d’ L U L’
BR: U R’ U’ R d’ R U R’
BL: d L’ U’ L d’ L U L’

25 F2L_Case_25

FR: d’ L’ U L
FL: U’ L’ U L
BR: U’ R’ U R
BL: d’ R’ U R

26 F2L_Case_26

FR: d R’ U2 R d’ R U R’
FL: U L’ U2 L d’ L U L’
BR: U R’ U2 R d’ R U R’
BL: d L’ U2 L d’ L U L’

27 F2L_Case_27

FR: d R’ U’ R U2 R’ U R
FL: U L’ U’ L U2 L’ U L
BR: U R’ U’ R U2 R’ U R
BL: d L’ U’ L U2 L’ U L

28 F2L_Case_28

FR: d R’ U R d’ R U R’
FL: U L’ U L d’ L U L’
BR: U R’ U R d’ R U R’
BL: d L’ U L d’ L U L’

29 F2L_Case_29

FR: U’ R U’ R’ U R U R’
FL: d’ L U’ L’ U L U L’
BR: d’ R U’ R’ U R U R’
BL: d’ L U’ L’ U L U L’

30 F2L_Case_30

FR: R U’ R’ U2 y’ R’ U’ R
FL: r’ U’ R’ F R U r
BR: R’ F’ L’ U L F R
BL: L U’ L’ U2 y R’ U’ R

31 F2L_Case_31

FR: R U R’
BL: L U L’

32 F2L_Case_32

FR: d R’ U2 R U2 R’ U R
FL: U L’ U2 L U2 L’ U L
BR: U R’ U2 R U2 R’ U R
FL: d L’ U2 L U2 L’ U L

33 F2L_Case_33

FR: U’ R U R’ d R’ U’ R
FL: d’ L U L’ d L’ U’ L
BR: d’ R U R’ d R’ U’ R
BL: U’ L U L’ d L’ U’ L

34 F2L_Case_34

FR: d R’ U R U’ R’ U’ R
FL: U L’ U L U’ L’ U’ L
BR: U R’ U R U’ R’ U’ R
BL: d L’ U L U’ L’ U’ L

35 F2L_Case_35

FR: l U L F’ L’ U’ l’
FL: L’ U L U2 y’ R U R’
BR: R’ U R U2 y R U R’
BL: L F R U’ R’ F’ L’

36 F2L_Case_36

FL: L’ U’ L
BR: R’ U’ R

37 F2L_Case_37

FR: U’ R U2 R’ U2 R U’ R’
FL: d’ L U2 L’ U2 L U’ L’
BL: U’ L U2 L’ U2 L U’ L’
BR: d’ R U2 R’ U2 R U’ R’

38 F2L_Case_38

FR: U R U’ R’
FL: d R U’ R’
BR: d L U’ L’
BL: U L U’ L’

39 F2L_Case_39

FR: U’ R U2 R’ d R’ U’ R
FL: d’ L U2 L’ d L’ U’ L
BR: d’ R U2 R’ d R’ U’ R
BL: U’ L U2 L’ d L’ U’ L

40 F2L_Case_40

FR: U’ R U R’ U2 R U’ R’
FL: d’ L U L’ U2 L U’ L’
BR: d’ R U R’ U2 R U’ R’
BL: U’ L U L’ U2 L U’ L’

41 F2L_Case_41

FR: U’ R U’ R’ d R’ U’ R
FL: d’ L U’ L’ d L’ U’ L
BR: d’ R U’ R’ d R’ U’ R
BL: U’ L U’ L’ d L’ U’ L


پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند **